Testafname

Testmaterialen

Testscores invullen

Eettraining

Orthopedagoog

De orthopedagoge is als trajectbegeleider betrokken bij het proces van (her)indicatiestelling. Zij zorgt er o.a. voor dat er een geldig psychologisch verslag voorhanden is ten behoeve van de dossiervorming.
Meestal betekent dit dat door haar een psychologisch onderzoek gedaan wordt middels een test, observaties en/of vragenlijsten om het ontwikkelingsniveau (IQ) vast te stellen.

De orthopedagoge kan geraadpleegd worden als zich vragen voordoen wat betreft het gedrag of de ontwikkeling van kinderen. Zij werkt voornamelijk op verzoek van de school, maar ook ouders/verzorgers kunnen om advies vragen.
Soms is snel een advies voorhanden, soms is uitgebreider onderzoek nodig. Een goede vraagverheldering is dan belangrijk. Samen wordt de vraag of het probleem dat zich voordoet in kaart gebracht a.d.h.v. een gesprek en eventueel observatie. Er wordt een aanpak gekozen om te achterhalen wat de oorzaak van het probleem is bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling, een gedragsanalyse te doen aan de hand van vragenlijsten en/of observatie etc.. Het kan soms ook nodig zijn om hulp bij externe instanties te vragen. De orthopedagoge kan adviseren en ondersteunen bij doorverwijzing voor begeleiding, therapie, verdergaande diagnostiek, kinderpsychiatrisch onderzoek e.d.. Daartoe onderhoudt zij contacten met externe instanties. Tevens co├Ârdineert zij trainingen die door externe instanties op school worden verzorgd, bijvoorbeeld ten aanzien van zindelijkheid of eetproblemen.