fysio

ergo

logopedie

verpleegkunde

Tyltylschool de Maasgouw wordt o.a. gekenmerkt door een grote paramedische afdeling.
Aan onze school zijn de volgende paramedische disciplines verbonden:

De inzet van paramedici omvat een drietal kernactiviteiten:

Het doel van de O.O.T. is voorwaardenscheppend te zijn ten behoeve van de onderwijs-doelen, het groepsplan en de leerling. Bij O.O.T. richt de inzet van de paramedici zich op het minimaliseren van de functiebelemmeringen die de leerling ondervindt bij het volgen van het onderwijs.
De inbreng van de paramedici helpt om voorwaarden te scheppen die nodig zijn om onderwijsdoelen, groepsplan en individueel handelingsplan te realiseren. Op verzoek van de groeps-leerkracht en/of klassen-assistente, komen fysiotherapeut, logopediste en/of ergotherapeute in de groepen.

Tussen de lessen door krijgen leerlingen - indien nodig - een of meerdere therapieën. Deze behandelingen worden doorgaans individueel gegeven.
Hiervoor wordt een therapieplan opgesteld. Het leerprogramma en de therapiebehandelingen worden in dit plan op elkaar afgestemd. De  behandelingen worden verzorgd door therapeuten in dienst van de school.
Tijdens de jaarlijkse controles van de revalidatiearts worden de (be)handelplannen geëvalueerd en de frequentie en duur zonodig bijgesteld.
De behandelingen vinden plaats volgens een vooraf vastgesteld rooster door een vaste therapeut.

Tenslotte kan de revalidatiearts ook revalidatiedagbehandeling voorschrijven