REC

Indicatiestelling

Toelating

Handelingsplan

Aanmelding en toelating.

Het merendeel van onze leerlingen is afkomstig van een KDC (Kinderdagcentrum) In een aantal gevallen is een kind afkomstig uit de thuissituatie of een instelling. Er wordt in deze situaties rechtsreeks door de ouders/verzorgers contact met school opgenomen. De route verloopt in principe op dezelfde wijze.
Met de KDC’s onderhouden wij goede contacten. Hierdoor zijn wij als school in staat in een vroegtijdig stadium aan te kunnen geven of een kind perspectief heeft op plaatsing.
( Wij dienen ons te houden aan wettelijk vastgestelde criteria.)
Het KDC brengt een schooladvies uit, waarna ouders een kennismakingsbezoek afleggen aan onze school. Dit bezoek bestaat uit een rondleiding en gesprek met de directeur
Tijdens het bezoek krijgen de ouders een goed beeld van onze school. Ouders kennen hun kind als geen ander en kunnen goed aangeven of zij hun zoon of dochter bij ons zien functioneren.
Als ouders positief staan tegenover een plaatsing, volgt een afspraak met  de orthopedagoge en adjunct-directeur. ( Trajectbegeleiders)
Ouders en kind komen samen naar school. Ouders nemen, indien mogelijk, een psychologisch en medisch verslag mee. Dit is nodig om het kind bij de CVI (Commissie van Indicatiestelling) te kunnen aanmelden. Het aanmeldformulier wordt ingevuld, dossier compleet gemaakt en ondertekend.(Mocht de informatie onvoldoende zijn, bijvoorbeeld bij het ontbreken van een geschikt verslag, dan wordt hiervoor een nieuwe afspraak gepland op een nader te bepalen tijdstip.)
Vervolgens houden wij een intakegesprek.
Hierdoor krijgen wij als school, een goed beeld  van het kind op verschillende gebieden.
( bijvoorbeeld op gebied van verzorging,medische bijzonderheden, leren, gedrag, communicatie,  enz.)
De CVB (Commissie van begeleiding, waarvan orthopedagoge en adjunct-directeur ook deel uitmaken) stelt met behulp van deze gegevens in een later stadium een HGPD (handelingsgericht plan) op. De CVB draagt dit plan over aan de toekomstige leerkracht van het kind. Met o.a. deze informatie kan de leerkracht aan de slag gaan.
Het kind mag meedoen in een ingeschat goed passend klasje. Spannend, maar meestal verloopt dit prima.
De begeleiding van het klasje observeert het kind en bespreekt met de CVB hun bevindingen. De orthopedagoge verricht eveneens een korte observatie in de klas. Indien noodzakelijk en mogelijk kan een didactisch onderzoek plaatsvinden.
De bevindingen worden tot slot samen besproken en de aanmelding is definitief.
Het kan maximaal 8 weken duren voordat de beschikking door de CVI afgegeven wordt.
Voor aanvang van het nieuwe schooljaar volgt nog een algemene informatiebijeenkomst. Praktische zaken als vervoer, dagelijkse gang van zaken enz. worden besproken.
Therapeuten zien het kind dan m.b.t. meubilairaanpassing, benodigde therapieën, hulpmiddelen e.d.
Leerkracht, assistente en ouders worden aan elkaar voorgesteld.
Het nieuwe schooljaar kan beginnen.
Na ongeveer 6 weken volgt een eerste bespreking met alle betrokkenen. Richting en doelen worden dan al concreter aangegeven.
Tegen het eind van het eerste schooljaar is de Beeldvorming klaar en het LVS (Leerlingvolgsysteem)ingevuld.
De schoolloopbaan is begonnen.